Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności i ogłoszenia

3.07.2020 r.

PDFZarządzenie nr 13/20 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
 

1.07.2020 r.

Publikujemy PDFuchwałę nr 1039/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

19.06.2020 r.

Publikujemy PDFuchwałę Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 

29.05.2020 r.

Publikujemy PDFuchwałę w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  wraz z DOCXzałącznikiem do uchwały (ogłoszenie)
 

26.05.2020 r.

Publikujemy PDFuchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz PDFuchwałę w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy o powierzenie w latach 2020-2021 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w związku z wycofaniem oferty przez organizację pozarządową wraz z DOCXzałącznikiem do uchwały - ogłoszeniem otwartego konkursu ofert
oraz załącznikami do ogłoszenia:
DOCXOferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Karta formalnej oceny oferty - 20.05.2020 r.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Karta merytorycznej oceny oferty - 20.05.2020 r.docx
DOCXUmowa - Załącznik nr 4 - Dom dla matek - 21.05.2020 r.docx

 

24.04.2020 r.

PDFUchwała nr 920/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2020 - 2021 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

 

9.04.2020 r.

PDFUchwała nr 904/20 Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w latach 2020 - 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 

 

17.03.2020 r.

Zgodnie z procedurą udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia, którym wydano decyzję nakazującą poddaniu się obowiązkowej kwarantannie, w związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu świadczyć będzie pomoc w postaci specjalistycznego poradnictwa w formie rozmowy telefonicznej. Pomoc i wsparcie w celu przywrócenia równowagi psychicznej udzielane będą przez pracownika tut. Centrum psychologa Panią Aleksandrę Stelmaszak, osobom objętym kwarantanną domową, w szczególności osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz innym wymagającym takiego wsparcia.

Wsparcie psychologiczne można uzyskać pod numerem telefonu
509 377 842

 

13.03.2020 r.
 

W związku z pandemią KORONAWIRUSA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Opolu wprowadza ograniczenia przyjmowania i obsługi petentów od dnia 13.03.2020 r. do odwołania!
 

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY CELEM USTALENIA SPOSOBU ZAŁATWIENIA DANEJ SPRAWY:

Sekretariat: 77 44 20 504

Osoby niepełnosprawne: 77 44 20 509, 77 44 20 510

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: 77 44 20 531, 77 44 20 544, 77 44 10 454

Wnioski i inną korespondencję wraz z podaniem numeru telefonu do kontaktu proszę przesyłać  drogą elektroniczną na adres e-mail pcpropole@pcpropole.pl,  pcpropole@wp.pl  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie udziału  w turnusach rehabilitacyjnych, wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wszystkie wnioski w ramach Aktywny Samorząd można złożyć bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/logowanie.
 

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad SANEPID- u!

 

4.03.2020 r.

PDFUchwała nr 861/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2020 - 2021 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
PDFKonkurs pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf
PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf
 


 

15.11.2019 r.

PDFUchwała Nr 598/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2020-2021 realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.
 14.05.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą  o pomocy  nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

            Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. i świadczy nieodpłatną pomoc:

         socjalną;

         psychiatryczną;

         psychologiczną

         terapeutyczną z zakresu terapii uzależnień.

            Powiatowe Centrum Wsparcia Rodzinny utworzone zostało w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107), jest czynne od poniedziałku do piątku. W celu skorzystania ze wsparcia konieczny jest kontakt telefoniczny: 77 44 10 567.

Wersja XML