Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne

w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Opolu 

Lp. Organ kontrolujący  Czas trwania kontroli  Tematyka kontroli  Określenie charakteru czynności Wyniki kontroli 
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura
w Opolu 

10.05.2016 r.

-17.08.2016 r. 

Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  Kontrola  Zalecenia 
2 Starosta Opolski 

29.11.2016 r.

19.12.2016 r.

Audyt sprawdzający wykonanie zaleceń  Badanie audytowe  Brak zaleceń 
3 Wojewoda Opolski

13.06.2017 r.

19.06.2017 r. 

Ocena realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz kwalifikacji koordynatorów  Kontrola problemowa  Brak zaleceń 
4 Starosta Opolski  21.03.2019 r. Audyt wewnętrzny projektów UE Audyt wewnętrzny  Brak zaleceń 

 

PDFWystąpienie pokontrolne z zakresu oceny realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kwalifikacji koordynatorów zatrudnionych w PCPR w Opolu
PDFSprawozdanie z działalności PCPR w Opolu za 2018.pdf
PDFSprawozdanie z audytu wewnętrznego projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywajacych problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - realizowanego przez Powiat Opolski jako Partnera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Wersja XML