Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Dyrektora w 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę 06.01.2018 r. Święto Trzech Króli
PDFZarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
PDFZarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Oposlkiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFZarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zabezpieczenia pomieszczeń oraz postępowania z kluczami w PCPR w Opolu"
PDFZarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Pracy Pracowników PCPR w Opolu
PDFZarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie rozliczenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym I października 2017 r. - 30 września 2018 r. i stalenia rozkładu czasu pracy w m-cu wrześniu 2018 r. dla pracowników PCPR w Opolu
PDFZarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie czasu pracy obowiązującego w PCPR w Opolu w okresie rozliczeniowym: I października 2018 r. - 30 września 2019 r.
PDFZarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFZarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia procedury kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej spokrewnionej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w PCPR w Opolu
PDFZarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania legitymacji służbowej dla pracowników PCPR w Opolu
PDFZarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany ustalonego czasu pracy dla pracowników PCPR w Opolu
PDFZarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 Euro w PCPR w Opolu
PDFZarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Kontroli Wewnętrznych przeprowadzanych w PCPR w Opolu
 

Wersja XML